Felhasználási feltételek

A 30KM.HU MOBIL ALKALMAZÁS ÉS A 30KM.HU WEBOLDAL ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

Hatályos:
2014. 03.15. napjától

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelemfelhívás A Felhasználók Részére

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: „ÁFF”) megismerése előtt nyomatékosan szeretnénk felhívni tisztelt Felhasználóink figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum a 30 km.hu Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételeit tartalmazza. Ezen rendelkezésektől a 30 km.hu Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak eltérni nem áll módjában, és az itt rögzítettek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XV. fejezetének (6:77-81.§§) rendelkezései alapján általános szerződési feltételeknek minősülnek és a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. A 30 km.hu Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törekszik arra, hogy a jelen ÁFF tartalma egyértelmű és következetes legyen, mindemellett felkérjük Felhasználóinkat arra, hogy minden értelmezési kérdésben ismerjék meg és használják a jelen ÁFF fogalom meghatározását, amelyet az ÁFF Értelmező rendelkezései között találnak meg.

A 30 km.hu Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársai a kérdések tisztázása érdekében bármikor szívesen állnak a Felhasználók rendelkezésére. Elöljáróban rögzíteni szeretnénk azt is, hogy az ÁFF olyan speciális jogügyletek szabályozását tartalmazza, amelyek eltérhetnek az eddig Önök által megismert gyakorlattól, ezért kérjük, hogy az ÁFF-et figyelmesen olvassák végig, és csak annak részletes áttanulmányozása után lépjenek felhasználói kapcsolatba a 30 km.hu Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal. Felhívjuk a tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a felhasználói igények meghatározásánál az olyan felhasználó magatartását vesszük alapul, aki ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK AZ ÖN ÉS A 30 KM.HU INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MEGÁLLAPODÁSÁNAK FELTÉTELEI, AMELYEK A 30km.hu MOBIL ALKALMAZÁS ÉS 30km.hu HONLAP, ILLETVE AZOK EGYES SZOLGÁLTATÁSAI ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA VONATKOZNAK. A MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉHEZ AZ ÁFF ÁTOLVASÁSA UTÁN KATTINTSON AZ "ELFOGADOM" GOMBRA. HA JELEN ÁFF FELTÉTELEI NEM ELFOGADHATÓAK AZ ÖN SZÁMÁRA, NE KATTINTSON AZ "ELFOGADOM" GOMBRA, ÉS NE HASZNÁLJA A 30km.hu MOBIL ALKALMAZÁST ÉS A 30km.hu HONLAPOT, VALAMINT ANNAK EGYES SZOLGÁLTATÁSAIT. AZ „ELFOGADOM” GOMBRA TÖRTÉNŐ KATTINTÁSSAL ÖN ELISMERI ÉS KIJELENTI, HOGY AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN TELJES KÖRŰEN MEGISMERTE, ANNAK TARTALMÁT KIFEJEZETTEN ELFOGADJA.

1. Bevezető Rendelkezések

1.1 A 30km.hu mobil alkalmazás és a kapcsolódó honlap a 30 km.hu Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Hell Miksa utca 2. II. em. 6.; cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-034045; adószáma: 24382315-2-10; a továbbiakban: „Társaság”) tulajdona. A 30km.hu szolgáltatás használatával ön kifejezetten elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

1.2 A Társaság elkötelezett az egészséges és természetes élelmiszerek fogyasztása mellett, és ezen élelmiszereknek a fogyasztók minél szélesebb köréhez való eljuttatását a magyar őstermelők gazdasági versenyképességének javításában és az ágazat információtechnológiai korszerűsítésének támogatásában látja, ezáltal redukálva a keresleti és kínálati oldal között lévő információs szakadékot. A Szolgáltató ezen elkötelezettségéből kiindulva létrehozta a 30km.hu mobil alkalmazást (a továbbiakban: „Applikáció”) és a www.30km.hu weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”), melyekkel jelentősen meg kívánja könnyíteni az őstermelők és a fogyasztók közötti közvetlen kapcsolatteremtést, információáramlást, ezáltal fejlesztve a természetes élelmiszerek és alapanyagok piacát.

1.3 Az Applikáció és a Honlap szerzői jogvédelem alatt állnak. A Társaság a szerzői jogosultja az Applikáción és a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: ideértve többek között az Applikáció és a Honlap szerves részét képező valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, az Applikáció és a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.

1.4 A Társaság az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-034045 számon bejegyzett, korlátolt felelősségű társaság formában működő gazdasági társaság. A Társaság a tevékenységét a mindenkor hatályos magyar jogszabályok alapján végzi.

2. Értelmező Rendelkezések

2.1 A jelen ÁFF értelmezése során az alábbiakban felsorolt nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

ÁFF azt a Társaság által alkalmazott szabályrendszert jelenti, amely meghatározza a Társaság és az Felhasználó közötti információs szolgáltatási jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Társaság és valamennyi Felhasználója közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Felhasználó az Applikáció vagy a Honlap használatával információs szolgáltatást vesz igénybe a Társaságtól.
Applikáció jelenti a Társaság által előállított 30km.hu mobil alkalmazást.
Felhasználó jelenti azt a természetes személyt, akinek a jelen ÁFF elfogadását követően a Társaság az Applikáción vagy a Honlapon keresztül információs szolgáltatást nyújt.
Harmadik Személy jelenti az olyan természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, amely vagy aki nem azonos a Felhasználóval, illetőleg a Társasággal vagy annak képviselőjével.
Infotv. jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.
Ptk. jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.
Regisztráció jelenti a Szolgáltatások igénybevételének megkezdéséhez szükséges folyamatot, amelynek során a Felhasználó – felhasználói adatainak megadása mellett – megismeri és elfogadja a Társaság ÁFF-jét és adatvédelmi szabályzatát. A Regisztrációval és az ÁFF elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó a Társasággal felhasználói szerződést köt, amellyel elfogadja és tudomásul veszi a Társaság által működtetett honlapon nyújtott szolgáltatások szabályait, előírásait, működési mechanizmusát. A Szolgáltatások kizárólag a Regisztrációt követően vehetők igénybe.
Személyes Adat jelenti valamennyi, a Felhasználóval kapcsolatba hozható adatot, az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetést.
Szolgáltatás(ok) jelenti(k) a Társaság által a Felhasználónak az ÁFF elfogadását követően az Applikáción és a Honlapon keresztül nyújtott információs szolgáltatás(oka)t és annak (azok) összes funkcióját.
Társaság vagy
Szolgáltató
jelenti a 30 km.hu Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 3300 Eger, Hell Miksa utca 2. II. em. 6.; cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-034045; adószáma: 24382315-2-10).
Tartalom jelenti azt a tartalmat, amit a Felhasználó az Applikáció/Honlap felületén megjelenít.
Termelő jelenti azt a kistermelő és/vagy őstermelő Felhasználót, aki a Regisztrációt követően termékei értékesítésé érdekében az Applikációt/Honlapot alkalmazza.
Vásárló minden önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Felhasználót, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki a Regisztrációt követően az Applikáció/Honlap alkalmazását követően a Termelőtől árut vesz, rendel.

2.2 A jelen ÁFF alkalmazásában a címszavak és a bekezdésszámok kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, és csak az ÁFF szövegének értelmezésével együtt vehetők figyelembe.

3. Az ÁFF Alkalmazási Köre

3.1 A Társaság és a Felhasználó közötti információs szolgáltatási jogviszonyra vonatkozó szabályok összességét a jelen ÁFF és a vonatkozó jogszabályok együttesen tartalmazzák.

4. Az ÁFF Hatálya És Elfogadása A Felhasználó Részéről

4.1 A jelen ÁFF-et a Társaság határozatlan időre adja ki. Az ÁFF rendelkezései a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszonyban az ÁFF elfogadásától alkalmazandók.

4.2 A jelen ÁFF személyi hatálya a Társaságra és a Felhasználóra terjed ki.

4.3 Az ÁFF rendelkezéseit kell alkalmazni – jogszabály kötelező erejű rendelkezése hiányában – a Társaság és a Felhasználó minden olyan kapcsolatára, amely során a Társaság az Applikáción vagy a Honlapon keresztül információs szolgáltatást nyújt.

4.4 A Társaság a jelen ÁFF bevezető részében a Ptk. 6:78. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.

4.5 Az „elfogadom” jelölő négyzet megjelölésével a Felhasználó kifejezetten nyugtázza az ÁFF elolvasását, és – a Társaság figyelemfelhívó tájékoztatását követően – a dokumentumban foglalt általános szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja.

5. Az ÁFF Egyoldalú Módosítása

5.1 A Társaság jogosult az ÁFF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A Társaság az ÁFF módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – köteles a Honlapon közzétenni.

5.2 A Felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, illetve arról a Társaságnál vagy a Társaság honlapján tájékozódjon.

5.3 Az ÁFF változása a Társaság és a Felhasználó között korábban létrejött, de még nem teljesített vagy még meg nem szűnt valamennyi jogviszonyra vonatkozik, és a közöttük fennálló jogviszonyok ennek megfelelően módosulnak, feltéve, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta. Az ÁFF módosításának Felhasználó általi elfogadásának minősül és ebből kifolyólag a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszony ennek megfelelően a módosítás időpontjától módosul, amennyiben a Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a Szolgáltatást tovább használja, illetőleg a Felhasználó a módosítás honlapon történt megjelenést követő 8, azaz nyolc napon belül a Társaság felé írásban nem nyilatkozott kifejezetten úgy, hogy a módosítást nem fogadja el.

5.4 Amennyiben a Felhasználó – a Társasághoz címzett írásbeli kifejezett nyilatkozatával – a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy a Társaság jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan azonnali hatállyal megszüntetni a Felhasználó Regisztrációjának törlésével, vagy a jogviszonyt az ÁFF módosítása előtti változatlan tartalommal hatályában fenntartani.

5.5 Az ÁFF nyilvános, azt a Honlapon bárki megtekintheti és megismerheti.

6. Kézbesítés

6.1 A Társaság a Felhasználónak szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket a Felhasználó által a Regisztráció során megadott e-mailcímre küldi meg. Amennyiben a megadott e-mailcím a Regisztrációt követően megszűnik, úgy az értesítés elmaradásából származó károkért a Társaság nem felel, felelősségét ebben a körben kifejezetten kizárja.

6.2 A Társaság részére szóló írásos küldeményeket a Társaság székhelyére, illetve az info@30km.hu-mailcímre kell megküldeni. A Társaság a Felhasználó kifejezett kérésére esetenként igazolást ad a küldemény átvételéről. Az átvétel igazolásának minősül, ha a küldemény másolatát a Társaság bélyegzőlenyomatával, felhatalmazott képviselője aláírásával és dátummal látja el.

7. A Szolgáltatási Jogviszony Létesítése

7.1 A szolgáltatási jogviszony a Regisztrációval jön létre. A Regisztráció során a Felhasználó a csillaggal jelölt adatok megadására köteles. A Regisztráció során a Felhasználó nyugtázza a jelen ÁFF és a kapcsolódó adatvédelmi szabályzat elolvasását, megértését, valamint elfogadását. A sikeres Regisztrációt követően a Felhasználó az általa megadott e-mailcímre visszaigazoló e-mailt kap, és a Regisztráció záró lépéseként a visszaigazoló e-mailben található linken keresztül érvényesítheti regisztrációját.

7.2 A Társaság jogosult a Regisztrációval tudomására jutott adatokat rögzíteni, és azokat a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság külön adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal rendelkezik, amelyek Felhasználó általi elfogadása és/vagy megismerése a szolgáltatási jogviszony létrejöttének feltétele.

7.3 A jelen ÁFF és a Társaság szabályzatai a Társaság szellemi alkotásai. A Felhasználó minden külön jogcselekmény nélkül, az ÁFF elfogadásával egyidejűleg a Társaságnak a szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni és személyhez fűződő jogait elismeri, és azokat köteles tiszteletben tartani. A Társaság a fentiek szerinti jogai sérelme esetén a szellemi alkotások védelmére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jogosult eljárni.

8. A Társaság Felelőssége

8.1 A Társaság az információs szolgáltatási tevékenysége során mindenkor a tőle elvárható gondossággal és körültekintéssel, valamint a Felhasználó érdekeinek az adott körülmények között lehetséges legnagyobb mértékben történő figyelembevételével jár el.

8.2 A Társaság nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból – így különösen erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán – következtek be.

8.3 A Társaság jogosult a Szolgáltatások nyújtását bármikor saját diszkrecionális döntésével felfüggeszteni vagy megszüntetni. A fenti 8.2 pontban foglaltak az irányadók abban az esetben is, ha (i) a Társaság a Szolgáltatások nyújtását saját diszkrecionális döntésével felfüggeszti vagy megszünteti; (ii) a Társaság vagy a Társaság valamely szerződéses partnere jelentős ok miatt bizonyos ideig szünetelteti, vagy korlátozza működését; illetőleg (iii) ha a Szolgáltatás szüneteltetésére a Felhasználók adatai védelme érdekében kerül sor.

8.4 A Társaság a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Elkertv.) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként végzi, kizárólag információ-közvetítő szerepet tölt be a Termelő és a Vásárló között az Applikáción keresztül. Ennek megfelelően a Társaság nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel a meghirdetett termék valódiságára, minőségére vonatkozóan, ezért a Termelő és a Vásárló között kialakult vita esetén a Felhasználók mentesítik a Társaságot mindennemű igény, követelés és kártérítési felelősség alól.

8.5 Az Applikáción keresztül beazonosított termékek átadása és a pénzügyi teljesítés a Társaságtól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik, így a Társaság kizárja a felelősségét a Felhasználók közötti pénzügyi teljesítés vonatkozásában is.

8.6 A Felhasználó által közzétett Tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa az Applikáción/Honlapon keresztül elérhetővé tett Tartalom Harmadik Személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértsék. Amennyiben a Tartalom vonatkozásában Harmadik Személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy az adott Tartalmat közzétevő Felhasználó felel az ezzel kapcsolatban felmerülő és a Szolgáltatónak okozott valamennyi kárért, kiadásért.

8.7 A Felhasználó az Applikációt/Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Társaság nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. A Társaság kizár továbbá minden felelősséget az Applikáció/Honlap Felhasználói által tanúsított magatartásért.

8.8 A Felhasználó által elérhetővé tett Tartalmat a Társaság jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Társaság jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

8.9 Amennyiben a Felhasználó az Applikáción/Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, lehetősége van azt jelezni a Társaságnak. Amennyiben a Társaság jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, annak módosítására, vagy jogosult felszólítani a tartalmat feltöltőt a törlésre, módosításra.

8.10 Nem terheli felelősség a Társaságot olyan, kisebb jelentőségű hibákért vagy mulasztásokért, amelyek nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak.

8.11 Nem felel a Társaság az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást a Felhasználó és Harmadik Személy közötti jogvita, vagy Harmadik Személy felróható magatartása akadályozza.

8.12 A Társaság felelősségének jelen ÁFF szerinti korlátozása vagy kizárása nem érinti a Társaságnak azt a felelősségét, amelyet szerződésben érvényesen nem lehet korlátozni vagy kizárni.

9. Adatvédelem, Adatkezelés

9.1 A Honlap külön adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Regisztrációval egyidejűleg elfogad és tudomásul vesz.

10. Az Információs Szolgáltatási Jogviszony Tárgya

10.1 A szolgáltatási jogviszony a Társaság által a Felhasználónak az ÁFF elfogadását követően az Applikáción és a Honlapon keresztül nyújtott információs szolgáltatásnyújtási viszony.

10.2 A Szolgáltatások tartalma vonatkozásában a Honlapon található információk irányadóak. A Szolgáltatások tartalmának esetleges bővüléséről vagy változásáról a Társaság a Honlapon közzétett hirdetmények, és/vagy e-mailben küldött tájékoztatók útján értesíti a Felhasználót.

11. Az Információs Szolgáltatás Menete

11.1 A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára, regisztráció nélkül is, a Honlap meghatározott részeinek használata és az Applikáció letöltése és alkalmazása azonban Regisztrációhoz kötött. A Szolgáltatási jogviszony a Regisztrációval jön létre. Amennyiben a Felhasználó regisztrálja magát a Honlapon vagy letölti az Applikációt meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, felhasználói nevet, valamint választania kell egy jelszót. A jelszó titokban tartásáért a Felhasználó felel. A Regisztráció során további csillaggal jelölt adatok megadása kötelező lehet.

11.2 A Felhasználó Facebook connect eljárással is regisztrálhat, amely szabályszerű Regisztrációnak minősül.

11.3 A sikeres Regisztrációt követően a Regisztráció megszűnéséig a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatások igénybevételére.

12. A Termelőkre Vonatkozó Szabályok

12.1 A Termelői Regisztráció kiegészül még meghatározott kötelező, illetve opcionális adattal. Termelőként regisztrálni az első termék feltöltésénél kell. Kötelezően megadandó csillaggal jelölt adatnak minősül az átvétel helye, a Termelő telefonszáma, valamint a nyitvatartás megjelölése.

12.2 A Termelő a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy a termék megvásárlása esetén a terméket az általa, az Applikáción megjelölt állapotban, minőségben és megjelölt tulajdonságokkal adja át a Vásárlónak.

12.3 A Termelő az általa feltöltött termék ellenértékeként kizárólag a termék feltöltése során megjelölt árat kérheti el. Az Applikáción/Honlapon a Termelő által megjelölt árak bruttó fizetendő összegek.

13. Az FELHASZNÁLÓ Szavatossági Nyilatkozatai

13.1 A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával szavatolja, hogy:

 • nagykorú, cselekvőképes személy vagy munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy;
 • elolvasta, megértette, a jelen ÁFF tartalmát és feltételeit;
 • elolvasta és megértette a Társaság adatvédelemi szabályzatát;
 • a Szolgáltatás igénybevétele során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más Felhasználókkal szemben jóhiszeműen, együttműködően és tiszteletteljesen viselkedik;
 • kártalanítja a Társaságot Harmadik Személyek részéről felmerülő minden olyan igénnyel szemben, amely az Applikáció/Honlap Felhasználó általi használatával, illetve a Társaság Szolgáltatásainak igénybevételével függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, igényt, hiányt, kárt.

13.2 Amennyiben a Felhasználó bármely szavatossági nyilatkozata hamisnak bizonyul, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Társaság által nyújtott Szolgáltatás azonnali beszüntetését vonhatja maga után, illetőleg a Társaság az általa legmegfelelőbbnek ítélt szankció alkalmazására jogosult.

14. A Társaság Jogai Az Internetes Felület Tartalmának Védelme Érdekében

14.1 A Felhasználó a Regisztrációval és az ÁFF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Társaság minden értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan Tartalmat, anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál, illetőleg amelyek megsértik vagy megszegik a Társaság vagy bármely Harmadik Személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát.

14.2 A Társaság az általa legmegfelelőbb módon haladéktalanul szankcionálja az Applikáció és a Honlap Szolgáltatásaival szemben tanúsított jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységeket, amelyek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

 • a Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 • a Társaság számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet;
 • más Felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
 • az Applikáció vagy Honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
 • olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél, illetőleg Harmadik Személyek szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
 • vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
 • olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.

14.3 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználók regisztrációját, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, információjával visszaélnek, különösen, ha a Felhasználó által az Applikáción/Honlapon keresztül megjelenített tartalom:

 • védjegyet sért,
 • mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve,
 • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
 • obszcén vagy trágár kifejezés,
 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
 • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

15. Az Információs Szolgáltatási Jogviszony Megszűnése És Megszüntetése

15.1 A Felhasználó bármikor törölheti Regisztrációját, ezáltal bármikor megszüntetheti a Társasággal létrejött szolgáltatási jogviszonyt. A Regisztráció megszüntetésével a Társaság által nyújtott szolgáltatási jogviszony megszűnik.

15.2 A Társaság bármely regisztrált Felhasználót törölheti a nyilvántartásából, amennyiben a regisztrált Felhasználó bizonyíthatóan az Applikációt vagy a Honlapot támadó, ártó tevékenységet folytat. A Társaság a többi Felhasználó általi zavartalan felhasználás érdekében ilyen tevékenység esetén büntetőjogi feljelentéssel élhet a jogi szabályozások keretén belül, illetve kártérítési igényét is érvényesítheti a bizonyítottan jogellenes magatartást végzőkkel szemben.

15.3 A Felhasználó elhalálozása esetén a Regisztráció törlése iránt közeli hozzátartozó, illetve törvényes képviselő járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával.

16. Irányadó Jog, Jogviták Rendezése

16.1 Az információs szolgáltatási jogviszonyra az ÁFF és Magyarország jogszabályai az irányadók.

16.2 A szerződő felek minden, a jelen ÁFF-kel kapcsolatos jogvitában alávetik magukat az általános perrendtartási szabályok szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének.

17. Egyéb Rendelkezések

17.1 Ha bármilyen hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint az ÁFF bármely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész dokumentum érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad.

17.2 Az ÁFF-ben, vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat Társaság általi gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott, vagy más jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, továbbá ezen jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása sem gátolja meg az adott, vagy bármely más jog vagy jogorvoslat további gyakorlását.

A jelen ÁFF-et, és az annak részét képező figyelemfelhívást, valamint a Társaság adatvédelmi szabályzatát elolvastam és megértettem, azt elfogadom